Заявления, декларации

Прикачени документи

Декларация COVID - 19 посетители
Декларация COVID - 19 присъствие родител / ученик
Заявление от родител за освобождаване до 7 дни от директор
Заявление шофьорски курсове
Заявления спортни дейности
Заявления ИУЧ
Характеристика на средата
Заявления ФУЧ 1 ,2 кл
Заявления ФУЧ
Заявление самостоятелна форма
Заявление организирано пътуване
Заявление промяна на адрес
Заявление промяна на име
Заявление приравнителни изпити
Заявление от родител до кл. ръководител до 3 дни отсъствие
Заявление индивидуална форма на обучение
Заявление ЗИП
Заявления стипендии
Заявление за отписване от ГЦОУД / занималня/
Заявление за напускане на училище
Заявление за издаване на характеристика
Заявление за справка за успех на ученик
Заявление за завършен клас
Заявление за записване на ученик в училище
Заявление за достъп до обществена информация
Заявление ДЗИ отказ
Заявление изтегляне на документи прием 7 клас
Декларация родител олимпиади/ състезания
Заявление за издаване на служебна бележа за период
Декларация лични данни служители
Декларация информирано съгласие
Декларация граждани
Заявление ГЦОУД / занималня/
Заявление промяна форма на обучение ученик
Заявление промяна форма на обучение родител
Заявление за преместване в друго училище