"Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Прикачени документи

График дейност 2 13.10.2023
График дейност 2 13.10.2023
График дейност 2
График дейност 4
Заповед утвърждаване програма и график дейност 4
Заповед Сформиране на групи и ръководители дейност 4
Заповед утвърждаване програма и график дейност 2
Заповед Сформиране на групи и ръководители дейност 2
График - дейност „Тренинг“ по проект BG05M2OP001-5.011 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“
Заповед - дейност „Тренинг“ по проект BG05M2OP001-5.011 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“
График групи м.11.2022 ученици
Заповед програма и график м.11.2022 ученици
Заповед групи м.11.2022 ученици
График групи м.10.2022 родители
Заповед програма и график м.10.2022 родители
Заповед групи м.10.2022 родители
График групи м.10.2022 ученици
Заповед програма и график м.10.2022 ученици
Заповед групи м.10.2022 ученици
График групи м.02.2022
Заповед програма и график м.02.2022
Заповед програма и график м.02.2022
Заповед групи м.02.2022
График групи м.11.2021
Заповед програма и график м.11.2021
Заповед групи м.11.2021
График групи м.07.2021
Заповед програма и график м.07.2021
Заповед групи м.07.2021
Заповед Екип м.07.2021