Проект Твоят час

 

      СУ „Н. Й. Вапцаров” стартира реализацията на Проекта "Твоят час".

 

      На 1 ноември 2016 г. в СУ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Царево стартира Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

      Основната дейност на Проекта е реализирането на училищни програми от извънкласни дейности за преодоляване на обучителните затруднения на учениците и за развитие на и интересите им. Една от целите на Проекта е да бъдат включени родителите, които ще имат възможност за участие в тематични изяви.

 

      Училищната програма ,,Твоят час‘‘ включва следните извънкласни дейности за 2016/2017 учебна година: „Млад PR, журналист и фотограф”, „Мултимедийни технологии”, „Филмово изкуство”, „Със Странджа в сърцето”, „Знам и мога да смятам”, „Пътешествие в родния език”, „Знам и мога да чета и пиша”, „Искам да науча български език”, „Обичам български език”, „Аз знам български език”.

 

  http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx

 

 

Прикачени документи

Проект Твоят час