Заповед задължително носене на маски на открито и закрито 25.03.2021 год.

            СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     (0590 5 20 18 Директор;  5 20 13 Зам.директор;

  5 20 31 Канцелария    email : sounyv@abv.bg

 

З А П О В Е Д

№ 1189/25.03.2021 г.

        На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,  чл. 63,  ал. 4, ал.7 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-46/23.03.2021 год. на РЗИ гр.Бургас и Заповед № РД – 01 – 176/24.03.2021 год. на Кмета на Община Царево  за временни противоепидемични мерки

 

                                  Н А Р Е Ж Д А М:

I.Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки, считано от 18.00 часа на 24.03.2021 год. до 31.03.2021 год.:

  1. Задължително носене на защитни маски за лице, по начин осигуряващ покриване изцяло на носа и устата, в открити и закрити обществени места.
  2. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито и закрито, в това число национални и международни спортни състезания.
  3. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприятия на закрито и отркито / изложения, фестове, фестивали, празници, базари и други подобни/.
  4. Не се допускат на обществени места за времето от 20.00 часа до 06.00 часа лица под 18 годишна възраст без придружител / родител, настойник, попечител или друго лице, полагащо грижи за малолетния/ непълнолетния/.

      II.Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

       III. Заповедта  да се сведе до знанието на всички ученици, служители и работници чрез  официалния канал за комуникация!

       Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

 

   Изготвил заповедта:

   Р. Стаматова

 

 

   Д.Фелонова

   Директор: