Заповед за задължително носене на маски 04.10.2021 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     (0590 5 20 18 Директор;  5 20 13 Зам.директор;

  5 20 31 Канцелария    email : sounyv@abv.bg

 

З А П О В Е Д

№98/04.10.2021 г.

     На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО,   Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването

 Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Носенето на лични предпазни средства за лице /защитна маска / е задължително:

      а/ за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда- преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, столова /освен при хранене /.

     б/ За учениците от 1 до 4 клас по желание на учениците. За всички ученици от

5 до 12 клас и за всички педагогически специалисти от 1 до 12 клас в класните стаи и кабинетите.

     2.Осигурява се време за „почивка“ от задължението за носене на лични предпазни средства за лице за учениците: извън учебните часове- в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци / в случаите, когато метеорологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън/;

     3.Изключения по т. 1  се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

       Заповедта  да се сведе до знанието на всички ученици, педагогически специалисти и непедагогическия персонал чрез  официалния канал за комуникация!

       Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

 

   Изготвил заповедта:

   Р.Стаматова

 

 

   Д.Фелонова

   Директор: