СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

                                                                  ( 0590 5 20 31 Канцелария;                                                                                              email email: sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 283 /28.10.2020 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1,  чл.105 ал. 3, ал.5, чл.115а , ал.1 от ЗПУО, решение на ПС протокол №10/ 14.09.2020 г. и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България

Н А Р Е Ж Д А М :

   1.Да се преустановят присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

   2.Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образованието, които са организирани по начин, който не се одопуска смесване на деца от различни паралелки.

  1. Обучението да се извърши от разстояние  в електронна среда в платформата Teams.
  2. Всички педагогически специалисти преподаващи в гимназиален етап да извършват обучението в електронна среда, като за целта се използва наличната техника в училище.
  3. Обучението се извършва по утвърдената учебна програма и по утвърдения график..

     Продължителността на учебния час е 40 минути.

     При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно.

     Заповедта е съгласувана с Обществения съвет при СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево.

     Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

 

Д. Фелонова

Директор

 

Прикачени документи

Заповед ел.среда