Заповед за откриване на учебната година на 15.09.2020 год.

СРЕДНО   УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО обл. БУРГАС

ул.”Хан Аспарух”  38                                                  FAX 0590/5 20 18

 Директор 5-20-18   За м.-Директор 5-20-13  Канцелария 5-20-31

 З А П О В Е Д

№1723 /11.09.2020 год.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Решение на Обществения съвет/Протокол №4/09.09.2020 год.
 

 Н А Р Е Ж Д А М  :

      Откриването на учебната година в  СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево да бъде на 15.09.2020 год. от 09.00 часа в двора на основната сграда.

  1. Определям Комисия за провеждане и организация в състав: Донка Прокопова, Росица Скулиева, Константин Янакиев, Панайот Панайотов и класните ръководители на 1 клас.
  2. Забранявам влизането на родители и външни лица в двора на училището, с изключение по един родител на първокласник.
  3. Родители и външни лица в сградата на училището няма да се допускат.
  4. Административни въпроси ще се решават от 10.00 до 12.00 часа.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

     

Изготвил заповедта:

Р.Стаматова

  

Д.Фелонова

Директор: