Заповед спазване мерките срещу разпространението на COVID -19 - 19.10.2020 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

                                                                ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                                    email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 З А П О В Е Д

№ 170/ 19.10.2020 год.

       На  основание чл.259 ал. 1 от ЗПУО, Писмо с вх.№РД-20-2189/16.10.2020 год. на РУО за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с цел превенция и опазване здравето на учениците и служителите на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево  по отношение спазване на мерките срещу разпространението на коронавирус COVID - 19

 Н А Р Е Ж Д А М  :

     I.Провеждане на противоепидемични мерки в СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево:

     1.Редовно проветряване и дезинфекция, съгласно утвърдения А Л Г О Р И Т Ъ М НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ  В СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – ГР.ЦАРЕВО В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19  

  • Да се поддържа чистотата в сградата като най-малко три пъти дневно, а при необходимост и по-често, помещенията се почистват и дезинфекцират съобразно предназначението им. Часовете да се вписват в график.
  • За дезинфекция на повърхностите - чинове, учебни маси, бюра, клавиатури, ключове и др., които влизат с досег с учениците, да се ползват дезинфектанти, разрешени за употреба от M3 на спиртна основа.
  • Да се поддържа чистотата на прилежащата към училището територия.

     1.4.    Да се извършва редовно проветряване /след всеки учебен час/ на учебните помещения.

     1.5.   Да се поддържа чистотата в санитарните възли. Редовно да се почистват и дезинфекцират стени, подове и мивки, включително и дръжките на вратите, с дезинфектанти на спиртна основа, разрешени за употреба от M3. Да се осигурят средства за измиване на ръце.

  1. Недопускане до работните помещения и в сградата на училището на лица(служители, ученици и родители) с прояви на остри респираторни болести / повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други/.
  2. Да се провежда периодично инструктаж на персонала и учениците за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезифектант.
  3. Да се спазва физическа дистанция между лицата най – малко от 1,5 метра.
  4. Всеки член на персонала, когато се намират в закрити обществени места и помещения са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата / в това число кърпа, шал, шлем и др./
  5. Поставянето и носенето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата/ в това число кърпа, шал, шлем и др./ е задължително в общите части(без класните стаи) за всички ученици.
  6. Педагогически съвет, родителски срещи, консултации с родители да се провеждат електронно в Teams.
  7. Мероприятия и екскурзии се ограничават и се извършват при необходимост с разрешение на Директора при спазване на всички противоепидемични мерки.                                                                                                                                         II.В сградите на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр .Царево се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на Директора всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на училището. III. Всички заявления и декларации се подават онлаин на email: sounyv@abv.bg . Същите са качени в сайта на училището http://su-tsarevo.com/                                                                                                                                                               IV.Да се води в здравния кабинет регистър на учениците с ОРЗ и се снема задълбочена епидемиологична анамнеза за контакт със съмнителен случай на коронавирус COVID- 19                                                                                                                       V.Да се подава информация към Директора за всеки съмнителен случай за карантиниран ученик, учител или служител или съмнение за COVID-19 в СУ „Н. Й. Вапцаров“.

      Настоящата заповед е с постоянен срок.        

        Заповедта  да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители  чрез  официалните  канали за комуникация и сайта на училището!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

Д.Фелонова

Директор