Заповед присъствено обучение от 31.05.2021 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                                              email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№1469/26.05.2021 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД  - 01 – 274/29.04.2021 год., Заповед №РД-01-285/05.05.2021 год. и Заповед №335/18.05.2021 год.  на Министъра  на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. От 31.05.2021 год. се възобновяват присъствените учебни занятия за учениците от V до XII  клас
  2. Занятията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, включени в Правилника за работа в условия на COVID - 19.
  3. Задължително носене на защитни маски за лице от ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал в класните стаи, закрити помещения и двора на училището, където има струпване на повече хора.
  4. В присъственото обучение от 31.05.2021 год. се допускат ученици, представили декларация от родител за здравно състояние и липса на контакт със заразно болни от COVID - 19.
  5. Няма да се допускат ученици с температура и видими грипоподобни симптоми.

     При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

     Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици,  родители, работници  и служители  чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

 

 

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

Д. Фелонова

Директор