Заповед обучение от 12.04.2021 год. до 29.04.2021 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                            email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№1289/09.04.2021 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД  - 01 – 220/08.04.2021 год. на Министъра  на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :    

    Възобновява се присъственият учебен процес от 12.04.2021 год. до 30.04.2021 год.

 1. Обучението на учениците от I – IV клас се извършва присъствено по утвърдения График за учебното време от 12.04.2021 год.
 2. За периода от 12.04.2021 год.  до 04.2021 год. присъствените учебни занятия за учениците от V  до XII  клас да се осъществява при спазване на следния График:
  • От 04.2021 год. до 23.04.2021 год.  – присъствено обучение на учениците от VII , VIII и  X  клас
  • От 26.04.2021 год. до 30.04.2021 год. – присъствено обучение на учениците от V, IX и XII клас
 3. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител,  като за целта се използва наличната техника в училище, както следва:
  • От 04.2021 год. до 23.04.2021 год. –  обучение в електронна среда на учениците от  V, VI,      IX,  XI и XII   клас
  • От 26.04.2021 год. до 30.04.2021 год. – обучение в електронна среда на учениците от VI, VII, VIII,  X  и  XI клас
 4. Обучението в ГЦОУД I – IV клас да се провежда по утвърден График.
 5. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.  

-  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График, а при присъствено обучение – 40 минути

-  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час в електронна среда и  присъствено е 40 минути по утвърден График. 

 1. В присъственото обучение от 12.04.2021 год. се допускат ученици, представили декларация от родител за здравно състояние и липса на контакт със заразно болни от COVID - 19.
 2. Извън графика се допуска и присъственото провеждане на:

       а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;     

       б)  индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

      в) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

 1. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези за деца до четвърти клас.
 2. Работата по проект „Подкрепа за успех“ да се провежда с учениците, които се обучават в присъствена форма и ученици, които нямат достъп до електорнната платформа.

 

 

 

 

 

 

 1. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
 2. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
 3. Занятията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, включени в Правилника за работа в условия на COVID - 19.
 4. Задължително носене на защитни маски за лице от ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал в класните стаи, закрити помещения и двора на училището, където има струпване на повече хора.

14.Няма да се допускат ученици с температура и видими грипоподобни симптоми.

 1. Заниманията по интереси да се извършват по възможност в електронна среда.
 2. Допускат се посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици,  родители, работници  и служители  чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

 

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

Д. Фелонова

Директор