Заповед обучение от 05.05.2021 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;  email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№1355/29.04.2021 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД  - 01 – 274/29.04.2021 год. на Министъра  на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. За периода от 01.05.2021 год.  до 05.2021 год. присъствените учебни занятия за учениците от V  до XII  клас да се осъществява при спазване на следния График:
  • На 05.2021 год. и на  07.05.2021 год.  – присъствено обучение на учениците от V , IX  и  XII клас
  • От 10.05.2021 год. до 14.05.2021 год. – присъствено обучение на учениците от V, VI, IX, XI и XII клас
  • От 17.05.2021 год. до 28.05.2021 год. – присъствено обучение на учениците от VI, VII, VIII, X  и XI клас
 2. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител,  като за целта се използва наличната техника в училище, както следва:
  • На 05.05.2021 год. и на 07.05.2021 год.  –  обучение в електронна среда на учениците от  VI, VII,  VIII,   X  и XI  клас
  • От 10.05.2021 год. до 14.05.2021 год. – обучение в електронна среда на учениците от VII,  VIII,   и  X клас
  • От 17.05.2021 год. до 28.05.2021 год. – обучение в електронна среда на учениците от V и IX  клас
 3. Работата по проект „Подкрепа за успех“ да се провежда присъствено поради невъзможност работа в електронна среда, като задължително се спазват всички противоепидемични мерки.
 4. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.  

-  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График, а при присъствено обучение – 40 минути

-  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час в електронна среда и  присъствено е 40 минути по утвърден График. 

 1. Обучението на учениците от I – IV клас и ГЦОУД се извършва присъствено по утвърдения График за учебното време от 05.05.2021 год.
 2. Занятията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, включени в Правилника за работа в условия на COVID - 19.
 3. Задължително носене на защитни маски за лице от ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал в класните стаи, закрити помещения и двора на училището, където има струпване на повече хора.
 4. В присъственото обучение от 10.05.2021 год. се допускат ученици, представили декларация от родител за здравно състояние и липса на контакт със заразно болни от COVID - 19.

9.Няма да се допускат ученици с температура и видими грипоподобни симптоми.

 1. Заниманията по интереси да се извършват по възможност в електронна среда, а I – IV клас присъствено.

 При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици,  родители, работници  и служители  чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

Д. Фелонова

Директор

Прикачени документи

Заповед обучение от 05.05.2021 год.