Заповед обучение от 04.02.2021 год. / четвъртък/

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                          email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 741/01.02.2021 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД  - 01 – 677/25.11.2020 год., Заповед № РД – 01 -718/18.12.2020 год., Заповед № РД – 01 – 20/15.01.2021 год. и Заповед № РД – 01 – 52 /26.01.2021 год. на Министъра  на здравеопазването и Заповед № РД – 09 – 290/29.01.2021 год.  на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. За периода от 04.02.2021 год.  до 03.2021 год. присъствените учебни занятия за учениците от V  до XII  клас да се осъществява при спазване на следния График:
  • От 04.02.2021 год. до 17.02.2021 год. – присъствено обучение на учениците от VII, VIII и XII клас
  • От 18.02.2021 год. до 02.03.2021 год. – присъствено обучение на учениците от V, X и XI клас
  • От 04.03.2021 год. до 17.03.2021 год. – присъствено обучение на учениците от VI, IX и XII клас
 2. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител,  като за целта се използва наличната техника в училище, както следва:
  • От 04.02.2021 год. до 17.02.2021 год. – обучение в електронна среда на учениците от V, VI, IX,  X и XI клас
  • От 18.02.2021 год. до 02.03.2021 год. – обучение в електронна среда на учениците от VI, VII,  VIII, IX  и  XII клас
  • От 04.03.2021 год. до 17.03.2021 год. – обучение в електронна среда на учениците от V, VII, VIII, X  и  XI клас

 

 1. Работата по проект „Подкрепа за успех“ да се провежда с учениците, които се обучават в присъствена форма.
 2. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.  

-  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График, а при присъствено обучение – 40 минути

-  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час в електронна среда и  присъствено е 40 минути по утвърден График. 

 1. Обучението на учениците от I – IV клас се извършва присъствено по утвърдения График за учебното време.
 2. Преустановява се столовото хранене за учениците от I – IV клас, поради спазване на мерките свързани с COVID -19.
 3. Занятията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, включени в Правилника за работа в условия на COVID - 19.
 4. Задължително носене на защитни маски за лице от ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал в класните стаи, закрити помещения и двора на училището, където има струпване на повече хора.
 5. В присъственото обучение от 04.02.2021 год. се допускат ученици, представили декларация от родител за здравно състояние и липса на контакт със заразно болни от COVID - 19.

  10.Няма да се допускат ученици с температура и видими грипоподобни симптоми.

 1. Заниманията по интереси да се извършват по възможност в електронна среда.

 При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

        Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

Д. Фелонова

Директор