Заповед използване мобилни телефони!

                СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

     “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

            ( 0590 5 20 18 Директор; GSM : 0879 12 13 16

  ( 0590 5 20 13 Зам.директори; GSM : 0879 12 13 09; GSM : 0879 12 13 15

                                                    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

             https://su-tsarevo.com/       email : 201305@edu.mon.bg

 

З А П О В Е Д

№452/ 25.11.2022 год.

 

       На  основание чл.259 ал.1  от ЗПУО и Решение на ПС/ Протокол №2/24.11.2022 год.

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 1. Забранява се използването на мобилни телефони от ученици по време на учебните часове. Изключение се допуска, когато се налага използване на телефона за достъп до електронни платформи с образователна цел, след дадени инструкции от съответния преподавател по време на учебния час.
 2. Забранява се използването на мобилни телефони от педагогическите специалисти по време на учебните часове за провеждане на лични разговори.
 3. Мобилни телефони и електронни устройства може да се използват от учениците в учебните часове след разрешение на учителя с цел прилагането им в учебния процес
 • при изпълнение на онлайн тест, поставена практическа задача от учителя или други иновативни методи в преподаването на учебното съдържание.
 1. По време на учебен час:
 • учениците от 1. до 4. клас се задължават, да прибират телефона настроен на режим без звук или изключен в личното шкафче или в раницата;
 • учениците от 5. до 12. клас се задължават да прибират телефона настроен на режим без звук или изключен в раницата или да поставят на указано място в класната стая / кабинета, определено от преподавателя.
 1. На територията на училището се забранява да се извършва следене, фотографиране, филмиране, записване или подлагане на други подобни действия на учители, ученици и други членове на училищната общност, без знанието или въпреки неговото изрично несъгласие, освен в предвидените от закона случаи.
 2. При възпрепятстване на учебния процес с използване на мобилен телефон в час, учителят може да отстрани ученик до края на учебния час (чл.199, ал.2 от ЗПУО). Веднага след приключване на учебния час, за който е бил отстранен ученика се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомяват родителите. Дейностите се определят от координатора на ЕОП, класен ръководител и екипа за обща подкрепа.
  • Учителят отразява нарушението в електронния дневник на училището.
  • При отразени ТРИ нарушения в електронния дневник за възпрепятстване на учебния процес е използване на мобилен телефон в час, изразяващо се в отказ да бъде спазена т.4 от настоящите мерки и правила, на ученика се налага санкция „Забележка“ (чл. 199, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 90, ал.1, т.2 от ПДУ).
 3. При системни нарушения на мерките и правилата се провежда среща-разговор в училище с родител, класен ръководител, педагогически съветник и екипа за обща подкрепа и личностно развитие.
 4. Учениците са длъжни да зачитат правата и достойнството на педагогическите специалисти. Действията по тайното използване на записващи и подслушвателни устройства от физически лица в училището, без знанието на учителя, е незаконосъобразно и всяко от засегнатите лица има право да потърси защита от съда.

      Заповедта ми да стане достояние за сведение и изпълнение.

      Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

Д.Фелонова

Директор