Заповед и Графици електронна среда 30.11.2020 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                          email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 379 /27.11.2020 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД  - 01 – 677/25.11.2020 год. на Министъра  на здравеопазването,  Заповед №РД 09-3457/26.11.2020 год. на Министъра на образованието и науката и Решение на Педагогическия съвет/Протокол №3/26.11.2020 год.

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 30.11.2020 год. до 21.12.2020 год. за учениците от  I  до XII клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.
  2. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител,  като за целта се използва наличната техника в училище.
  3. Поради невъзможност за водене на занятията в електронна среда се преустановява работата по проект „Подкрепа за успех“ и следните групи от заниманията по интереси: Секция „Хандбал“, Вокална група „Морски звезди“, Клуб „Матландия“, Клуб „Аз обичам природата“, Клуб „Мажоретен състав“ и Танцов състав.
  4. Класните ръководители да представят Доклад за учениците, на които е необходимо предоставяне на материали в хартиен носител, поради липса на възможност за участие в ОРЕС.
  5. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.                                                                                                - За начален етап I – IV клас продължителността на учебния час в електронна среда е 20 минути  по утвърдения График.

        -  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График.

        -  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час е 30 минути по утвърден График. 

       При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

        Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

Д. Фелонова

Директор

 

 

              СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                                                                        email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в начален  етап

 I – IV клас - I смяна

считано от 30.11.2020 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

08:00 до 08:20

10 мин.

2

08:30 до 08:50

10 мин.

3

09:00 до 09:20

30 мин.

4

09:50 до 10:10

10 мин.

5

10:20 до 10:40

10 мин.

6

10:50 до 11:10

 

 

 

 

 

 

 

 

              СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                                                                        email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в начален етап

ГЦОУД  I – IV клас - II смяна

считано от 30.11.2020 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 13:50

10 мин.

2

14:00 до 14:20

10 мин.

3

14:30 до 14:50

30 мин.

4

15:20 до 15:40

10 мин.

5

15:50 до 16:10

10 мин.

6

16:20 до 16:40

 

 

 

 

 

 

 

 

              СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                                                                        email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в прогимназиален етап

 V- VII клас - II смяна

считано от 30.11.2020 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

13:30 до 14:00

10 мин.

2

14:10 до 14:40

10 мин.

3

14:50 до 15:20

30 мин.

4

15:50 до 16:20

10 мин.

5

16:30 до 17:00

10 мин.

6

17:10 до 17:40

10 мин.

7

17:50 до 18:20

-

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                      email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в ГЦОУД  V клас - I смяна

считано от 30.11.2020 год.

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

08:00 до 08:30

10 мин.

2

08:40 до 09:10

10 мин.

3

09:20 до 09:50

30 мин.

4

10:20 до 10:50

10 мин.

5

11:00 до 11:30

10 мин.

6

11:40 до 12:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

              СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                                                                        email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕС  в  гимназиален етап

 VIII - XII клас - I смяна

считано от 30.11.2020 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

Почивка

1

08:00 до 08:30

10 мин.

2

08:40 до 09:10

10 мин.

3

09:20 до 09:50

30 мин.

4

10:20 до 10:50

10 мин.

5

11:00 до 11:30

10 мин.

6

11:40 до 12:10

10 мин.

7

12:20 до 12:50

-