Заповед електронна среда от 26.11.2020 год. 6 - 12 клас

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                               email : sounyv@abv.bg ;                                               сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 368 /23.11.2020 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, т.1 от Заповед №РД 09-3172/12.11.2020 год. на Министъра на образованието и науката и Протокол/19.11.2020 год. от заседание на Областния щаб за борба с COVID – 19 област Бургас

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 26.11.2020 год. до 30.11.2020 год. включително за учениците от VI до XII клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.
  2. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, като за церта се използва наличната техника в училище.
  3. Преустановяват се присъствените занятия по проект „Подкрепа за успех“ и Занимания по интереси за учениците от VI до XII клас  от 26.11.2020 год. до 30.11.2020 год. включително.     
  4. В часовете на ГЦОУД,  групите по проекти и занимания по интереси I – V клас, поради смесване на ученици от различни паралелки е задължително носенето на маски.
  5. Преподавателите провеждат присъствените учебни часове задължително с маски.
  6. Класните ръководители да представят Доклад за учениците, на които е необходимо предоставяне на материали в хартиен вид, поради липса на възможност за участие в ОРЕС.
  7. Обучението се извършва по утвърдената учебна програма.  

-  За прогимназиален етап VI – VII клас продължителността на учебния час е 30 минути  по приложения График.

- За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час е 40 минути по утвърден График.    

При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

Изготвил  заповедта:

П.Недялкова

 

Д. Фелонова

Директор

 

Прикачени документи

Заповед от 26.11.2020 год. 6 - 12 клас