Заповед електронна среда от 26.11.2020 год. 5 клас

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                          email : sounyv@abv.bg ;                                                  сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

 

З А П О В Е Д

№ 369 /23.11.2020 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1,  чл.115 а , ал.1 и чл. 105,ал.5 и ал.6 от ЗПУО и Заповед №РД 09-3171/12.11.2020 год. на Министъра на образованието и науката, Заповед №344/13.11.2020 год. на Директора на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево

 

Н А Р Е Ж Д А М :

       Удължавам срока на Заповед № 344/13.11.2020 год. на Директора на СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево за периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 26.11.2020 год. до 30.11.2020 год. включително за учениците от V  клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.

       При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно.

       Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

 

 

Изготвил  заповедта:

П.Недялкова

 

 

Д. Фелонова

Директор