Заповед ел. среда 5 - 12 клас от 12.03.2021 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител; email : sounyv@abv.bg ;  сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 1156 /11.03.2021 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 6, чл.115 а , ал.1,4,5 от ЗПУО, Заповед № РД  - 09 – 3158/11.11.2020 год. и Заповед № РД – 09 -3172/12.11.2020 год.  на Министъра  на образованието и науката, Заповед №РД-01-37/10.03.2021 год. на РЗИ гр.Бургас и Заповед №РД-01-141/11.03.2021 год. на Кмета на Община Царево

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия / изнесени учебни часове изпити/ за учениците от 5 до 12 клас.
 2. За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 12.03.2021 год. до 25.03.2021 год. включително  за учениците от  5  до 12  клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.
 3. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител,  като за целта се използва наличната техника в училище.
 4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, състезания, спортни празници и други, организирани от училищата от 1 до 12 клас. Преустановява се провеждането на дейности / мероприятия, организирани от физически или юридически лица, на територията на училището.
 5. Задължително е носенето на защитни маски за лице, по начин осигуряващ покриване изцяло на носа и устата, в открити и закрити обществени места. Забраната не се отнася за улици, площади, градини, паркове, освен ако не е налице струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра.
 6. Преустановява се провеждането на конгресно – конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 7. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия на открито и закрито.
 8. Забранява се провеждането на организирани масови обществени мероприаятия на закрито и открито.
 9. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.  

-  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График.

-  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час е 30 минути по утвърден График. 

 1. Обучението на учениците от I – IV клас се извършва присъствено по утвърдения График за учебното време от 12.03.2021 год.
 2. Преустановява се столовото хранене за учениците от I – IV клас от 15.03.2021 год. до 26.03.2021 год. включително, поради спазване на мерките свързани с COVID -19.

 При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/.

 Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

Д. Фелонова

Директор