Заповед ел. среда 1 - 12 клас от 22.03.2021 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                    email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 1180 /19.03.2021 год.

На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а, ал.1 от ЗПУО,Заповед № РД  - 01 – 173/18.03.2021 год. на Министъра  на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 22.03.2021 год. до 31.03.2021 год. за учениците от I до XII клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.
  2. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител,  като за целта се използва наличната техника в училище.
  3. Поради невъзможност за водене на занятията в електронна среда се преустановява работата по проект „Подкрепа за успех“ и следните групи от заниманията по интереси: Секция „Хандбал“, Вокална група „Морски звезди“, Клуб „Матландия“, Клуб „Аз обичам природата“, Клуб „Мажоретен състав“ и Танцов състав.
  4. Класните ръководители да представят Доклад за учениците, на които е необходимо предоставяне на материали в хартиен носител, поради липса на възможност за участие в ОРЕС.
  5. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.
  • За начален етап I – IVклас продължителността на учебния час в електронна среда е 20 минути  по утвърдения График.

-  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График.

-  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час е 30 минути по утвърден График. 

При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

   Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

П.Недялкова

 

Д. Фелонова

Директор