Заповед 24.05. и 25.05.2023 год.

 

                             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

     “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

            ( 0590 5 20 18 Директор; GSM : 0879 12 13 16

  ( 0590 5 20 13 Зам.директори; GSM : 0879 12 13 09; GSM : 0879 12 13 15

                                                    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

             https://su-tsarevo.com/       email:info-201305@edu.mon.bg

 

 

 

З А П О В Е Д

№1386/10.05.2023 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1  от ЗПУО и Решение на ПС/Протокол№7/27.04.2023 год.

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

 

  1. Училищните събития по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност да се проведат на 24 май / сряда/ от 08.45 часа в двора на основната сграда на  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево и площада, съгласно Решение на ПС/ Протокол №7/27.04.2023 год.
  2. 25.05.2023 год. / четвъртък / като  неучебен и неприсъствен   ден  в  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево за учениците, педагогическия и непедагогически персонал.

     Контрол по изпълнение на заповедта ще осъщесвявам лично.

 

      Заповедта  да се сведе до знанието на всички ученици, родители,  работници и служители   чрез  официалните  канали за комуникация и сайта на училището!

 

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

 

Д.Фелонова

Директор

 

 

 

Прикачени документи

Заповед 24.05. и 25.05.2023 год.