Заповед 07.12.2020 год. - Патронен празник на училището

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”гр. ЦАРЕВО

 

З А П О В Е Д

№388/ 30.11.2020 год.

 

           На  основание чл.259 ал. 1 и чл. 105 ал.4 от ЗПУО във връзка с празника на СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево – 07.12.2020 год. и Решение на ПС Протокол №3/26.11.2020 год.

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

     1.07.12.2020 год. / понеделник / като неучебен ден, но присъствен в електронна среда за учениците и служителите  в СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево, във връзка с Патронния празник на училището.

  1. Всички дейности запланувани в Плана за честването по случай честването на Патронния празник да се проведат в Тиймс.

    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Мария Иванова Ценова -  зам. директори по УД.

    Заповедта  да се сведе до знанието на всички работници и служители чрез  официалния канал за комуникация!

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

 

Д.Фелонова

Директор