Заповед 06.12.2022 год. / вторник/ за неучебен и неприсъствен ден

       СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

      0590 5 20 18 Директор;   0590 5 20 13 Зам.директори;

     0590 5 20 31 Канцелария;  0590 5 20 39 Счетоводител;

               email : 201305@edu.mon.bg  

 

 

З А П О В Е Д

№ 410/14.11.2022 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1, във връзка с чл.106, ал.3  от ЗПУО и Заповед № РД 01 – 837/10.11.2022 г. на Кмета на Община Царево

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

  1. 12.2022 год. / вторник / Деня на Св.Николай Чудотворец – „Никулден“ за  неприсъствен и неучебен ден  в  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево, във връзка с официалния празник на гр.Царево
  2. С настоящата заповед да бъдат запознати колектива на училището, ученици, родители.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Калина Евгениева Овагемова  -  зам директори  по УД.

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

Д.Фелонова

Директор

 

 

 

Запознати със заповедта:

Д.Петкова

К.Овагемова