Дните 18.02.2021 год. и 19.02.2021 год. за учениците от 1 до 4 клас

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                          email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

 

З А П О В Е Д

№871/17.02.2021 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 105 ал.6 от ЗПУО и Заповед №РД-01-105/17.02.2021 год. на Кмета на Община Царево

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

       За дните 18.02.2021 год. / четвъртък/ и 19.02.2021 год. / петък/ включително за учениците от 1 до 4 клас, да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии.

       При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно.

       Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

 

Д. Фелонова

Директор