СЪОБЩЕНИЕ за учениците, желаещи да получават стипендия през I срок на учебната 2020/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за учениците, желаещи да получават стипендия през I срок на           

                                                                             учeбната 2020/2021г.                                                                                   

I.СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ

  1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С ОТЛИЧЕН УСПЕХ – НАД 5,50.

1.1. Заявление-декларация - примерната бланка от сайта / от канцеларията/, в което е посочен годишния успех от  учебната 2019/2020 учебна година, заверено с подпис на класния ръководител, удостоверяващ отличния успех.
1.2. Документ за ЛИЧНА банкова сметка

  1. 2. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ.

2.1. Заявление - примерната бланка от сайта /от канцеларията/, подписано от класния ръководител. За ученици, които за пръв път ще получават такъв вид стипендия – копие от смъртния акт на починалия родител, копие от акта за раждане.
2.2. Документ за ЛИЧНА банкова сметка

  1. СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ.

3.1. Заявление - примерната бланка от сайта /от канцеларията/, подписано от класния ръководител. Учениците, които ще получават такъв вид стипендия представят документ удостоверяващ степен на инвалидност за периода на получаване на стипендията.
3.2.Документ за ЛИЧНА банкова сметка .

  1. СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ НА УЧЕНИЦИ С НИСЪК ДОХОД                                                                                                Попълва се заявление-декларация по образец от сайта на училището /от канцеларията/.

4.1.Годишен успех от 2019/2020 година – най-малко Мн.добър 4,50 – заверен с подписа на класния ръководител.

4.2.Служебни бележки за доходите на родителите за последните шест месеца – от м. Април 2020 г. до м. Септември 2020 г. включително.

4.3.Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от от м. Април 2020 г. до м. Септември 2020 г. включително.

4.4.Ако родителите са безработни – служебна бележка за получаваното обезщетение за периода от м. Април 2020 г. до м. Септември 2020 г. включително / декларация – нотариално заверена, за тези които не получават доход/обезщетение./

4.5.Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат.

4.6.За да се отпусне социална стипендия месечният доход на член от семейството за периода от  м. Април 2020 г. до м. Септември 2020 г. включително трябва да е под установената за страната минимална работна заплата осреднена за последните шест месеца – 610.00 лв.

ІI.  Стипендиите се изплащат по банков път по лична банкова сметка на заявителя.

Ученици, които са получавали стипендии през предхосната учебна година по банкова сметка, не представят такава, освен в случаите, когато е променена.

III. Ученици, с наложена санкция с  решение на Педагогическия съвет губят право на стипендия за срока на санкцията.

ІV. Бланки за четирите вида стипендии могат да се свалят от сайта на училището www.su-carevo.com /за ученика-стипендии-заявления стипендии/.

  1. Заявленията се предават в канцеларията на училищетолично.

Срок за подаване на заявления  от 12.10.2020 г. до 29.10.2020г.