Обучение на ученици по проект BG05M2OP001-5.001-0001

 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ – Дейност Тренинги

          През октомври и ноември 2023г. в СУ „Никола Й. Вапцаров“ се проведе обучение по Дейност Тренинги по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Дейността обхвана учениците от всички класове. Тренингът бе насочен към действия при кризисни ситуации – „Първа помощ при водни бедствия“, „Превенция и преодоляване на негативните последици от преживени кризи“, „Агресията – същност, видове и начини за преодоляване на агресията“ и др. Обученията се проведоха от външни лектори - служители на Пожарна безопасност и защита на населението, представители на БЧК и психолози, подпомогнати от класните ръководители.