Работа COVID - 19

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

                                                            ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                                 email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 З А П О В Е Д

№ 268/ 23.10.2020 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1 от ЗПУО, Писмо с изх.№9105-353/21.10.2020 год. на МОН за  опазване здравето на учениците и служителите на СУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Царево  по отношение спазване на мерките срещу разпространението на коронавирус COVID - 19

 

Н А Р Е Ж Д А М  :

 I.При организиране на мероприятия в СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево да не се допуска смесване на паралелки.                                                                                                                                                                                                                      

II.Заниманията по интереси и работата по проекти да се провеждат в определените за това стаи, като се създаде организация от преподавателя за спазване на дистанция от 1,5 метра, задължителна дезинфекция, често проветряване на помещенията и носене на маска / когато са в включени ученици от различни паралелки/.

III.Забранява се организирането и провеждането на екскурзии и екипни дейности между паралелкии училища.

IV.Класните ръководители да информират веднъж седмично родителите за епидемичната ситуация в училище.

V.Да се преустановят всички мероприятия, свързани с организирано извеждане на ученици от училище.

VI.Участия в състезания и конкурси да се извърва в електронна среда

VII.Стриктно да се спазва дистанция минимум 1,5 метра в дворовете на училището.

      Настоящата заповед е с постоянен срок.        

 

     Заповедта  да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители  чрез  официалните  канали за комуникация и сайта на училището!

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

Д.Фелонова

Директор

 

Прикачени документи

Работа COVID - 19