От 21.06.2021г. до 24.06.2021г. в СУ „Никола Йонков Вапцаров“ групи ученици от 1 до 6 клас участваха в обучение на тема „ Придобиване на умения от разстояние в електронна среда“ по  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

       Те  се запознаха с платформата “Teams“ и нейните функционалности. Чрез обучението учениците  изградиха умения за работа в електронна среда, което повиши мотивацията им за овладяване на учебното съдържание.