ПРЕМИНАВАНЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 29.10.2020 год. ЗАПОВЕД

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

                                                                  ( 0590 5 20 31 Канцелария;                                                                                                                   email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 286 /29.10.2020 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1,  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Решение на ПС Протокол №10/ 14.09.2020 г.,  Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Република България, във връзка със Заповед №РД09-2980/28.10.2020 год. на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М :

За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 29.10.2020 год. до 11.11.2020 год. включително за учениците от VIII до XII клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.

         При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

 

Д. Фелонова

Директор