Днес, 24.10.22 г. съгласно изискванията по Наредба 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност, се проигра практически Плана за евакуация и Плана за действие на служителите при ликвидиране на аварии и пожари. В 11:30 ч. в сградата на НУ по подаден сигнал бяха евакуирани всички ученици, учители и непедагогически персонал. Служителите на РСБАЗН демонстрираха противопожарна техника и начини за справяне при възникнала ситуация на пожар.