Откриване на учебната година - 15.09.2022 г.

СРЕДНО   УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО обл. БУРГАС

ул.”Хан Аспарух”  38                                                  FAX 0590/5 20 18

 Директор 5-20-18   За м.-Директор 5-20-13  Канцелария 5-20-31

 

 

З А П О В Е Д

№1709/13.09.2022 год.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Решение на Педагогически  съвет/Протокол №10/13.09.2022 год.

 

 

 Н А Р Е Ж Д А М  :

 

      Откриването на учебната година в  СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево да бъде на 15.09.2022 год. от 09.00 часа в двора на основната сграда.

  1. Определям Комисия за провеждане и организация в състав: Донка Прокопова, Росица Скулиева, Константин Янакиев, Панайот Панайотов и класните ръководители на 1 клас.
  2. Родители и външни лица в сградата на училището няма да се допускат.
  3. Задължително да се спазват всички противоепидемични мерки, включени в Правилника и Алгоритъма за COVID - 19
  4. Административни въпроси ще се решават от 11.00 до 12.00 часа.

      Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

    

       Изготвил заповедта:

       Р.Стаматова

 

       Д.Фелонова

       Директор:

 

Прикачени документи

Заповед 15.09.2022.doc