Откриване на учебната година 15.09.2021 год. - заповед

 

СРЕДНО   УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО обл. БУРГАС

ул.”Хан Аспарух”  38                                                  FAX 0590/5 20 18

(  Директор 5-20-18   За м.-Директор 5-20-13  Канцелария 5-20-31

 

 

З А П О В Е Д

№1888 /13.09.2021 год.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Решение на Педагогически  съвет/Протокол №10/13.09.2021 год.

 

 

 Н А Р Е Ж Д А М  :

 

      Откриването на учебната година в  СУ „Н.Й.Вапцаров“ – гр.Царево да бъде на 15.09.2021 год. от 09.00 часа в двора на основната сграда.

  1. Определям Комисия за провеждане и организация в състав: Донка Прокопова, Росица Скулиева, Константин Янакиев, Панайот Панайотов и класните ръководители на 1 клас.
  2. Забранявам влизането на родители и външни лица в двора на училището, с изключение на родителите на първокласниците. В класните стаи ще се допускат по един родител на паралелка.
  3. Родители и външни лица в сградата на училището няма да се допускат.
  4. Задължително присъствие 1, 5, 8 и 12 класове, останалите класове по желание на учениците.
  5. Всички ученици, родители и учители задължително с маски в двора на училището. Задължително да се спазват всички противоепидемични мерки, включени в Правилника и Алгоритъма за COVID - 19
  6. Административни въпроси ще се решават от 10.00 до 12.00 часа.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

   

 

 

Изготвил заповедта:

Р.Стаматова

 

 

 

Д.Фелонова

Директор: