от 14.02.2022 год. обучение

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                            email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

                                                                                                                                                     З А П О В Е Д                                                                                                                                                         №785/11.02.2022 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5,  чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, Заповед № РД – 2354/11.02.2022 год. на Министъра на образованието и науката

                         Н А Р Е Ж Д А М :    

  1. Обучението за учениците от I – IV клас се извършва присъствено, в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. ГЦОУД се провеждат по График без смесване на паралелки.
  2. Обучението на учениците от V – XII клас се извършва на ротационен принцип от 14.02.2022 год. до 18.02.2022 год. по утвърдения График за учебното време.
  3. За периода от 14.02.2022 год.  до 02.2022 год. присъствените учебни занятия за учениците от V  до XII  клас да се осъществява при спазване на следния График:

      3.1 От  14.02.2022 год. до 18.02.2022 год.  – присъствено обучение на учениците от V а, б, в, VI а, б, в,  VIII а, б, в и  IX а, б клас.

      4.Обучението да се извърши от разстояние  в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет, обучението да се извършва на хартиен носител, както следва:                                                                                                                         

      4.1 От  14.02.2022 год. до 18.02.2022 год.  – обучение от разстояние в електронна среда на учениците от  VII а, б, в, X а, б, XI а, б и XII а, б клас.  ГЦОУД V клас се извършва по утвърдения График в електронна среда без смесване на класове.

       5.Работата в групите от занимания по интереси да се водят  присъствено с учениците от I  - IV клас, при спазване на всички изисквания за безопасна среда без смесване на класове, а занятията в групите от заниманията по интереси да се водят  в електронна среда с ученеците от V – XII клас.

       6.Класните ръководители да представят Доклад за учениците, на които е необходимо предоставяне на материали в хартиен носител, поради липса на възможност за участие в ОРЕС.

      7.Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.  

      -  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути, а присъствено 40 минути   по утвърдения График.

      -  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час в електронна среда и присъствено  е 40 минути по утвърдения График. 

  1. Тестването на учениците да се извърши, както следва:

       8.1.За учениците от 1 до 4 клас – тестването се извършва от класния ръководител и родител по утвърдения  график.                                                                                                         - на 14.02.2022 год. /понеделник/ тестването да се проведе в класните стаи от 7:30 часа.

      8.2. За учениците от 5 до 12 клас – тестването се извършва от самия ученик в присъствието на учител.

      - на 14.02.2022 год. /понеделник/ учениците от първа смяна - гимназиален етап се тестват в класните стаи от 07:15 часа – 1 час, в присъствието на учител преподаващ първия час; 

     - на 14.02.2022 год. /понеделник / учениците от втора смяна – прогимназиален етап се тестват в класните стаи от 13:00 часа, в присъствието на учител преподаващ първия час;

     При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

     Заповедта да се сведе до знанието на всички ученици,  родители, работници  и служители  чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

 

Д. Фелонова

Директор

Прикачени документи

от 14.02.2022 год. обучение