Заповед обучение от 07.02.2022 год.

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                          email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 763 /04.02.2022 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, чл.115 а , ал.1  от ЗПУО, Заповед № РД  - 01 – 25/04.02.2022 год. на РЗИ гр.Бургас и Заповед №РД 09-2213/04.02.2022 год. на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. Обучението за учениците от I – IV клас се извършва присъствено, в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. ГЦОУД се провеждат по График без смесване на паралелки.
  2. За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 07.02.2022 год. до 11.02.2022 год. включително  за учениците от  V  до XII клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО. ГЦОУД 5 клас се провежда в електронна среда.
  3. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, а за учениците без налична техника и интернет се осигурява от училище, обучението на ученици без електричество  да се извършва на хартиен носител.
  4. Работата в групите от занимания по интереси да се водят присъствено с учениците от I  - IV клас, при спазване на всички изисквания за безопасна среда без смесване на класове, а занятията в групите от заниманията по интереси да се водят  в електронна среда с ученеците от V – XII клас.
  5. Класните ръководители да представят Доклад за учениците, на които е необходимо предоставяне на материали в хартиен носител, поради липса на възможност за участие в ОРЕС.
  6. Обучението се извършва по утвърденото седмично разписание.  

      -  За прогимназиален етап V – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по утвърдения График.

      -  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час е 40 минути по утвърден График. 

       При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно – на сайта    http://su-tsarevo.com/

        Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Д.Иванова

 

Д. Фелонова

Директор

Прикачени документи

Заповед обучение от 07.02.2022 год.