Заповед за обявяване на 07.12.2022 год. / сряда / за неучебен, но присъствен ден !

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

     email : 201305@edu.mon.bg

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”гр. ЦАРЕВО

 

З А П О В Е Д

№451/ 25.11.2022 год.

 

           На  основание чл.259 ал. 1 и чл. 105 ал.4 от ЗПУО във връзка с празника на СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево – 07.12.2022 год. и Решение на ПС Протокол №2/24.11.2022 год.

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

  1. 07.12.2022 год. / сряда / като неучебен ден, но присъствен за учениците и служителите в СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево, във връзка с Патронния празник на училището.
  2. Утвърждавам План за дейностите за провеждане на Патронния празник на училището
  3. С настоящата заповед да бъдат запознати колектива на училището, ученици, родители.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Калина Евгениева Овагемова  -  зам директори  по УД.

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

 

 

Д.Фелонова

Директор