Обявяване 20 05 2021 год за Празник на здравето, спорта и красотата неучебен но присъствен

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО

 

 

З А П О В Е Д

№1395/11.05.2021 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1, чл.105 ал.4   от ЗПУО и Решение на ПС/Протокол№10/14.09.2020 год.

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

 

      1.20.05.2021 год. / четвъртък  / като  неучебен, но присъствен  ден  в  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево във връзка с провеждането на Празника на здравето, спорта и красотата.

  1. Утвърждавам График за провеждане на спортни дейности в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево.

     3.Спортните дейности ще бъдат извършвани по утвърдения от Директора График.

  1. Пътуващите ученици да бъдат освободени.

      Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Мария Иванова Ценова -  зам директори  по УД.

 

      Заповедта  да се сведе до знанието на всички ученици, родители,  работници и служители   чрез  официалните  канали за комуникация и сайта на училището!

 

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

 

Д.Фелонова

Директор