Неучебни дни от 31.01.2022 год. до 04.02.2022 год.

                             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                  email : sounyv@abv.bg

 

 

З А П О В Е Д

№658/26.01.2022 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1, във връзка с чл.105, ал.1  от ЗПУО и Заповед № РД 09 – 147/24.01.2022 г. на Министъра на образованието и науката

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

  1. Денят 31.01.2022 год. и дните от 02.02.2022 год. до 04.02.2022 год. включително за неучебни в  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево.
  2. На 01.02.2022 год. учениците ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед №РД-09/1804/31.08.2021 год.
  3. С настоящата заповед да бъдат запознати колектива на училището, ученици, родители.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Калина Евгениева Овагемова  -  зам директори  по УД.

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

Д.Фелонова

Директор

 

 

 

Запознати със заповедта по електронен път