Заповед неучебен ден 03.04.2023 год. / понеделник/

 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

     “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

            ( 0590 5 20 18 Директор; GSM : 0879 12 13 16

  ( 0590 5 20 13 Зам.директори; GSM : 0879 12 13 09; GSM : 0879 12 13 15

                                                    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

             https://su-tsarevo.com/       email : 201305@edu.mon.bg

 

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”гр. ЦАРЕВО

 

З А П О В Е Д

№1097/20.03.2023 год.

 

           На  основание чл.259 ал. 1 и чл. 105 ал.1 от ЗПУО във връзка със Заповед № РД09-590/16.03.2023 год. на Министъра на образованието и науката

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

  1. 04.2023 год. / понеделник / като неучебен и неприсъствен ден за учениците и  неучебен но присъствен за  служителите  в СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево, във връзка с провеждането на  избори за Народно събрание .
  2. С настоящата заповед да бъдат запознати колектива на училището, ученици, родители.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Калина Евгениева Овагемова  -  зам директори  по УД.

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

Д.Фелонова

Директор

 

 

 

Запознати със заповедта:

К.Овагемова

Д.Петкова