Квалификация на служителите от СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Царево

          От 29.11.22г. до 01.11.22г. педагогическите специалисти и непедагогическия персонал от СУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Царево  взеха участие в обучение на теми: „Първа долекарска помощ“ и „Позитивна работа в екип. Тийм билдинг за колектива. Изграждане и обогатяване на добрите отношения, повишаване на личностната мотивация и емпатията на колектива“.

         Присъствената част от обучението на тема: „Първа долекарска помощ“ бе осъществена от квалифицирано медицинско лице – специалист в областта на медицината. Всички се запознаха с различни ситуации и начини за оказване на първа помощ на пострадал. Целта на курса за придобиване на умения за бърза и адекватна реакция при възникнали инциденти до пристигане на екипи на Спешна помощ бе успешно изпълнена.

        Обучението включваше лекция, допълнена с мултимедийна презентация и практически действия. Дистанционната форма на обучението продължи до 04.11.22г., като всички служители получиха материали в електронен вид. За пореден път доказахме, че служителите на СУ "Н.Й.Вапцаров" гр. Царево са мотивирани, стремят се към добрите отношения в екип и повишаване на своята квалификация.