Удължаване срока за прием на документи и записване за I клас

                             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

     “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

            ( 0590 5 20 18 Директор; GSM : 0879 12 13 16

  ( 0590 5 20 13 Зам.директори; GSM : 0879 12 13 09; GSM : 0879 12 13 15

                                                    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

             https://su-tsarevo.com/       email : info-201305@edu.mon.bg

 

 

 

З А П О В Е Д

№1541/07.06.2023 год.

 

 

  На  основание чл. 259 ал.1   от ЗПУО  и Решение на ПС/Протокол №5/23.02.2023 г.

 

О П Р Е Д Е Л Я М  :

 

     Удължаване срока за прием на документи и записване за I клас  учебна 2023/2024 година от 08.06.2023 год. до 16.06.2023 год. включително.

     Обявяване на списъците по паралелки - 19.06.2023 год.

     Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

Д.Фелонова

Директор

 

Запознат със заповедта :

К.Овагемова

 

М.Димитрова

 

М.Апостолова

 

А.Кръстева

 

П.Недялкова