Педагогическите специалисти от СУ ,,Никола Й.Вапцаров" гр.Царево участваха в обучение по проект BG05M20P001-2.010-0001  на тема "Иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланти и емоционалната интелигентност на децата и учениците".

     От 28 до 30 май 2021г. в Гранд хотел ,,Казанлък’’ се състоя присъствената част от обучението. В ежедневното си поведение съвременните ученици показват, че имат нужда от обучение, ориентирано към диалог и взаимодействие. Учителите са изправени пред задачата да търсят индивидуалните заложби и таланти на учениците и да прилагат творчески подходи в своята дейност. Г-жа Тодорова и г-жа Кръстева акцентираха и споделиха иновативни методи, които всеки преподавател би могъл да приложи в своята работа с учениците.