25.05.2022 год. /сряда/ неучебен и неприсъствен ден

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО

 

 

З А П О В Е Д

№1124/03.05.2022 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1  от ЗПУО и Решение на ПС/Протокол№8/28.04.2022 год.

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

 

  1. Училищните събития по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност да се проведат на 24 май / вторник / от 09.00 часа в двора на основната сграда на  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево и площада, съгласно Решение на ПС/ Протокол №8/28.04.2022 год.
  2. 25.05.2022 год. / сряда / като  неучебен и неприсъствен   ден  в  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево за учениците, педагогическия и непедагогически персонал.

     Контрол по изпълнение на заповедта ще осъщесвявам лично.

 

      Заповедта  да се сведе до знанието на всички ученици, родители,  работници и служители   чрез  официалните  канали за комуникация и сайта на училището!

 

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

 

Д.Фелонова

Директор