15.06.2021 год. и на 17.06.2021 год. всички ученици от 5 до 11 клас да са 1 смяна

СРЕДНО   УЧИЛИЩЕ

„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр. ЦАРЕВО обл. БУРГАС

ул.”Хан Аспарух”  38                                                  FAX 0590/5 20 18

(  Директор 5-20-18   Зам.-Директор 5-20-13  Канцелария 5-20-31

 

З А П О В Е Д

№ 1602 /14.06.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с провеждане на НВО 7 и 10 клас учебна 2020/2021 година

 

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

1.На 15.06.2021  год. и на 17.06.2021 год.  учебните занятия на учениците от 5 до 11 клас ще се провеждат  според утвърденото седмично разписание на часовете - I смяна.

2. Промяна в седмичното разписаниена 11 б клас на 15.06.2021 год., както следва:

 

15.06.  2021 год. – вторник

 

 

час

клас

 

XI б

1

Физическо възпитание и спорт

2

Биология и ЗО ИУЧ

3

Български език и литература

4

Български език и рлитература ИУЧ

5

Английски език ИУЧ

6

Руски език ИУЧ

7

Гражданско образование

8

ЧСД

 

            3. Да се създаде организация за пътуващите ученици, съгласно приложения График.

       Класните ръководители на паралелките уведомяват родителите на учениците за променената организация на провеждането на учебните часове.       

Настоящата заповед да се доведе до знанието на работещите  в училището и на учениците за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Диляна Петкова, на длъжност зам. директор по УД

 

 

Директор: .......................................

 

...........................................................

Даниела Фелонова