11.11.2020 г. Заповед и график за обучение от разстояние от 12.11.2020 г. до 25.11.2020 год. включително

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

“НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

                                                                                       ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;                                                                                          email : sounyv@abv.bg ; сайт на училището http://su-tsarevo.com/

 

З А П О В Е Д

№ 335 /11.11.2020 год.

      На  основание чл. 259 ал. 1, чл. 251 ал.3  чл.105 ал. 5, ал.6, чл.115 а , ал.1 от ЗПУО, т.5 от Заповед №РД 09-2924/26.10.2020 год. на Министъра на образованието и науката

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. За периода на преустановяване на присъствения образователен процес от 12.11.2020 год. до 25.11.2020 год. включително за учениците от VI до XII клас да се организира обучение от разстояние в електронна среда, чрез използване на средства на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл.115 а, ал.1 от ЗПУО.
  2. Обучението да се извърши от разстояние в електронна среда в платформата Teams, като за целта се използва наличната техника в училище.
  3. Преустановяват се присъствените занятия по проект „Подкрепа за успех“ и Занимания по интереси за учениците от VI до XII клас  от 12.11.2020 год. до 25.11.2020 год. включително.     
  4. В часовете на ГЦОУД,  групите по проекти и занимания по интереси I – V клас, поради смесване на ученици от различни паралелки е желателно носенето на маски.
  5. Преподавателите провеждат присъствените учебни часове задължително с маски.
  6. Класните ръководители да представят Доклад за учениците, на които е необходимо предоставяне на материали в хартиен вид, поради липса на възможност за участие в ОРЕК.
  7. Обучението се извършва по утвърдената учебна програма.  

     -  За прогимназиален етап VI – VII клас продължителността на учебния час в електронна среда е 30 минути  по приложения График.

     -  За гимназиален етап VIII – XII клас продължителността на учебния час е 40 минути по утвърден График. 

       При настъпили промени всички ще бъдат информирани своевременно.

        Заповедта да се сведе до знанието на всички работници, служители и родители чрез официалните канали за комуникация и сайта на училището.

 

Изготвил  заповедта:

Р.Стаматова

 

 

Д. Фелонова

Директор

 

 

 

             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

  “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

     ( 0590 5 20 18 Директор;  ( 0590 5 20 13 Зам.директори;

     ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                 email : sounyv@abv.bg

 

Утвърдил:

Даниела Фелонова

Директор

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ОРЕК  в прогимназиален етап

 VI - VII клас - I смяна

считано от 12.11.2020 год.

 

Час

Времетраене

от…..  до ……

1

07:30 до 08:00

2

08:20 до 08:50

3

09:10 до 09:40

4

10:20 до 10:50

5

11:05 до 11:35

6

11:50 до 12:20

7

12:35 до 13:05