Заповед за обявяване на 09.06.2023 год. / петък/ за неучебен но присъствен ден!

                             СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

     “НИКОЛА  ЙОНКОВ  ВАПЦАРОВ” ГР. ЦАРЕВО

            ( 0590 5 20 18 Директор; GSM : 0879 12 13 16

  ( 0590 5 20 13 Зам.директори; GSM : 0879 12 13 09; GSM : 0879 12 13 15

                                                    ( 0590 5 20 31 Канцелария; ( 0590 5 20 39 Счетоводител;

                             https://su-tsarevo.com/       email:info-201305@edu.mon.bg

 

З А П О В Е Д

№ 1540/07.06.2023 год.

 

       На  основание чл.259 ал. 1, във връзка с чл.105, ал.3  от ЗПУО и Заповед № РД 01 – 438/07.06.2023 г. на Кмета на Община Царево

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М :

 

  1. 09.06.2023 год. / петък / за неучебен  но присъствен  ден  в  СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Царево, във връзка с провеждане на Кулинарен фестивал „Вкус /на/ Странджа“  гр.Царево
  2. С настоящата заповед да бъдат запознати колектива на училището, ученици, родители.

       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Диляна Петкова Петкова и Калина Евгениева Овагемова  -  зам директори  по УД.

 

 

Изготвил заповедта:

Р. Стаматова

 

 

Д.Фелонова

Директор

 

 

 

Запознати със заповедта:

Д.Петкова

К.Овагемова