ДЗИ

Прикачени документи

Заявление за допускане до ДЗИ
Дати за провеждане на ДЗИ
График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2019 – 2020 година
ДЕКЛАРАЦИЯ по § 7, ал. 4, т. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 4, ал.3 от Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
Заповед за нови дати за провеждане на ДЗИ сесия май - юни 2020 год.
Инструктаж на квестора по време на ДЗИ
Инструктаж на ученика по време на ДЗИ
Правила за информационна сигурност ДЗИ
Заповед за избор на 3 ДЗИ по желание срок 21.05.2020 год.
Списък на специалностите от СУ Климент Охридски с избор на матура 2020 год.
Заявление за допускане до 3 ДЗИ подава се в РУО Бургас
Заповед за разглеждане на изпитните работи от ДЗИ 2020 г.