На 15 юни учители от СУ „Н. Й. Вапцаров” преминаха обучение на тема: „Иновативни методи в преподаването”, Проект BG05M2OP001-2.010-0001 Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

      Учителите придобиха един квалификационен кредит и бяха запознати с иновативните методи в преподаването и съвременните методи за оценяване на учебните резултати.

 - Изображение 1 - Изображение 2 - Изображение 3 - Изображение 4 - Изображение 5 - Изображение 6