Заявления, декларации

Прикачени документи

Заявление за преместване в друго училище
Заявление промяна форма на обучение родител
Заявление промяна форма на обучение ученик
Заявление ГЦОУД / занималня/
Декларация граждани
Декларация информирано съгласие
Декларация лични данни служители
Заявление за издаване на служебна бележа за период
Декларация родител олимпиади/ състезания
Заявление изтегляне на документи прием 7 клас
Заявление ДЗИ отказ
Заявление за достъп до обществена информация
Заявление за записване на ученик в училище
Заявление за завършен клас
Заявление за справка за успех на ученик
Заявление за издаване на характеристика
Заявление за напускане на училище
Заявление за отписване от ГЦОУД / занималня/
Заявления стипендии
Заявление ЗИП
Заявление индивидуална форма на обучение
Заявление от родител до кл. ръководител до 3 дни отсъствие
Заявление приравнителни изпити
Заявление промяна на име
Заявление промяна на адрес
Заявление организирано пътуване
Заявление самостоятелна форма
Заявления ФУЧ
Заявления ФУЧ 1 ,2 кл
Характеристика на средата
Заявления ИУЧ
Заявления спортни дейности
Заявление шофьорски курсове